jozefkerk.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Golgotha, een kleine heuvel bij Jeruzalem

De lijdensweken zijn weer aangebroken als inleiding op Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus Christus op Golgotha. De naam Golgotha moet afgeleid zijn van een Aramees woord dat schedel betekent.

Volgens Origines heette het naar de schedel van Adam, die daar begraven zou zijn. Het is echter waarschijnlijker dat de naam te maken heeft met de kale rots welving, die de vorm van een schedel had.

Drie kruisen staan daar opgericht en Jezus hangt in het midden. The right man on the right place. Hangende tussen hemel en aarde. Wat een afschuwelijke symboliek. De wereld wil Hem niet, de aarde werpt hem uit en de hemel kan hem niet ontvangen. Hierin zien we een man zonder onderdak, zonder vaderland.

Jezus Christus verraden door Judas; Jezus Christus verloochend door Petrus; Jezus Christus veroordeeld door Pilatus; Jezus Christus verlaten door God. Verlaten van God en mensen en dat op de weg van volmaakte gehoorzaamheid Wat gebeurde er op de kruisheuvel veel.

Hij stierf, zodat wij konden leven. Hij doorstond afwijzing, zodat wij Gods’ acceptatie konden ontvangen. De poort van het paradijs, die gesloten was, werd weer geopend: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wij kunnen nu dankbaar onze schijnwerpers richten op Golgotha, die kleine heuvel buiten Jeruzalem.

Ds. A.H. Agtereek Evangelie Gemeente Wassenaar


 

IK BEN ALTIJD MET U

Voordat de verrezen Heer ten hemel vaart, verschijnt Hij aan zijn leerlingen. Hij verzekert hun: ‘Zie, Ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.’

God die altijd bij ons is, is dat voor ons werkelijkheid? Het is hiertoe goed als we overwegen hoe God zelf in Jezus mens is geworden. In Jezus heeft Hij – voor een mensenleven – afstand gedaan van zijn almacht en zijn alwetendheid. Jezus heeft alles meegemaakt wat wij mensen op onze levensweg kunnen tegenkomen: alle vreugde en verdriet, alle plezier en alle pijn die ons ten deel vallen. Hij heeft vriendschap gekend en verraad, verbondenheid en grote eenzaamheid, ja, radeloosheid zelfs.

Kwaad heeft Hij niet gedaan – daarin verschilt Hij van de meesten van ons – maar Hij kende de verscheurdheid van het mensenhart, heen en weer geslingerd tussen idealen en verleidingen, het streven naar het goede en de valkuilen van het kwaad. Op de avond voor zijn dood heeft hij gebeden in de Hof van Olijven of zijn Vader het lijden aan Hem voorbij wilde laten gaan en in doodsangst heeft Hij bloed gezweet. Zijn lichaam is stukgeslagen, bloedend hing Hij aan het kruis tussen misdadigers.

Hij deelde hun lot, en vergaf de misdadiger naast Hem toen die een beroep op Hem deed. Uiterste Godverlatenheid heeft Hij gekend, daar aan het kruis, toen Hij uitriep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Het is deze Heer, God de Zoon, die ons verzekert dat Hij altijd bij ons is: een Lotgenoot in al onze nood, Gids naar nieuw en eeuwig leven.

Diaken George Brink, parochie H. Augustinus


 

Lijdenstijd

De lijdenstijd, 40 dagen voor Pasen, staat weer voor de deur. De Raad van Kerken vraagt elk jaar aan enkele mensen een kort artikel te schrijven dat wordt gepubliceerd in de Wassenaarse krant.

Op de pagina hier onder kunt u de gepubliceerde artikelen lezen nadat ze gepubliceerd zijn.

Het eerste artikel verscheen op maandag 11 maart


Te Doen

Een tijdje terug waren Johnny de Mol en Hella Hueck (journaliste bij het Financieel Dagblad) te gast bij Eva Jinek. Beiden hadden, met honderdduizend anderen (!), een maand lang ‘droog’ gestaan. Het was ze goed bevallen. Ze voelden zich fitter en sliepen beter. Johnny de Mol overwoog zelfs er nog een maand aan vast te knopen.

Dagen van onthouding kennen we in de kerk ook. Bijvoorbeeld in de 40 dagen voor Pasen. Die worden ook wel de vastentijd genoemd. Het was altijd meer iets van Rooms-katholieken dan van ons Protestanten. Maar inmiddels doe ook ik er graag en met overtuiging aan mee. Door de week ‘drink’ ik niet (gekke uitdrukking: alsof alleen wie alcohol nuttigt, drinkt).

Het helpt me om bewuster toe te leven naar het Paasfeest. Voor ieder niet gedronken glas gaat een bedrag in een ‘goede doelen’ potje. Stil staan bij Jezus’ lijden maar voorbijgaan aan wie het in het leven minder getroffen hebben, is immers vloeken in de kerk. Op zondagen gaat de kurk juist van de fles. Die dag is bedoeld als voorproefje van het komende Paasfeest. Dan mag je het je laten smaken.

Vasten moet niet. Maar je kunt er voor kiezen. Vasten is niet spectaculair en niet hoogdravend. Dat spreekt me er juist in aan. Het is een eenvoudige, praktische en heel concrete manier om de tijd niet door mijn vingers te laten glippen, maar me iedere dag even te herinneren: het gaat op Pasen aan!

Ds. Jilles de Klerk

 


 

Derde week van de lijdenstijd

Verkiezingsprogramma voor de Veertigdagentijd

 De afgelopen tijd zagen we veel verkiezingsprogramma’s. In de Veertigdagentijd kiezen we als Christenen opnieuw bewust voor Jezus Christus; Hij wil ons vertegenwoordigen bij de Vader in de Hemel. Net als de politici met hun programma’s over thema’s als geld, klimaat, vluchtelingen etc., heeft ook Jezus voor zijn kiezers (leerlingen) een programma opgesteld: Aalmoezen geven, bidden en vasten.

Door het geven van aalmoezen investeert u, u belegt uw rijkdom. U zet uw zichtbare aardse rijkdom om in hemelse Rijkdom. U maakt het mogelijk dat uw hart en dat van een ander, verrijkt wordt met de duurzame hemelse Rijkdom van vreugde, vrede en liefde. Geef wel zo, dat uw linkerhand dan niet weet wat uw rechter doet opdat uw aalmoes in het verborgene blijve. (vgl. Mattheus. hoofdstuk 6 vers 3). 

Ook klimaat is heel belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Daarom staat ‘bidden’ in het programma van Jezus. Zonder gebed hebben we geen goed klimaat voor ons leven in relatie tot onze naaste en tot God. Begin nu te bidden, en u zult veranderingen zien, voor nu en in de toekomst.

Tot slot met betrekking tot vluchtelingen: Durf ik deze Veertigdagentijd te vasten in het veroordelen en oordelen van deze mensen? Ja, vasten vraagt het brengen van een offer, opdat het mij en de ander mag vormen. Moge we in deze tijd meer en meer gelijkvormig worden aan Jezus, opdat onze naaste Hem leert kennen en straks Pasen mag vieren.

Kapelaan Boris Plavčić

 


 

Tweede week van de lijdenstijd

 Verleidingen, verborgen fantasieën, hartstochten en ondeugden? In de Veertigdagentijd mogen we ze extra onder de loep nemen om ze aan te pakken

Jezus bleef Zelf veertig dagen in de woestijn en werd door de duivel op de proef gesteld. Het Evangelie noemt drie beproevingen. Jezus krijgt honger. De diabolos houdt Hem voor om zijn kracht en zijn macht voor zichzelf te gebruiken. Wanneer je zo talentvol bent als Jezus, hoef je toch geen honger te lijden!?

Waar leven wij van? Wat is ons echte voedsel en wie geeft ons dat? De wereld? Brood van de warme bakker, luxe, lekker eten en drinken? Het antwoord van Jezusis: “De mens leeft niet van brood alleen”. De wil van de Vader doen, dat is zijn spijs.

De tweede beproeving is macht, de macht van de keizer, media of economie. Is het niet verstandig om je aan te passen en zelf macht te krijgen? Het antwoord van Jezus is: “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.

Een derde beproeving is vermetel vertrouwen. Alsof je bij een rivier gaat wonen en vervolgens je kinderen niet leert zwemmen, want “God zal ervoor zorgen”. Alsof je van een rots kunt springen en doodvallen en dan zeggen het is Gods wil. Jezus zegt: “Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen”.

Hoe worden wij beproefd? We krijgen veertig dagen de tijd om dat helder te krijgen en uit kracht van de heilige Geest te overwinnen.

Pastoor Michel Hagen

 


 

Eerste week van de lijdenstijd


Een familie belde. Vader was overleden, 86 jaar. Ik wist: hij wordt zwakker de laatste tijd. Pas op de dag van zijn overlijden vertelde hij zijn twee dochters iets: hij had ongeneselijke kanker. Al twee jaar. Zijn dochters waren verbijsterd. Waarom had vader hen dit nooit verteld? Ze hadden graag meegeleefd, getroost, gezorgd, verbonden met elkaar. Ze begrepen best dat vader sterk had willen zijn voor hen, niemand tot last. Maar de jongste zei: “Maar het voelt afstandelijk.” “Alsof we er niet toe deden, toen zijn leven lijden werd”, vulde de oudste aan.  

In de kerken begint op 6 maart de lijdenstijd. Deze duurt tot Pasen, 21 april. Veertig dagen van aandacht voor het lijden van Jezus Christus. Want het Christendom is raar: een God die mens werd, die mishandeld en vermoord wordt en die dan na drie dagen levend en wel aan honderden mensen verschijnt!? Juist wie leeft met dat rare verhaal verdiept zijn of haar leven. Je ontdekt daarin het goddelijk principe dat je geliefd bent, juist als je gewond bent, niet perfect durft te zijn, of zelfs lijdt.  

Lijdenstijd is daarom actueel. Juist nu zijn veel mensen gewiekst in het verbergen van wonden, imperfectie, of lijden. Plaatjes op Instagram en filmpjes op Snapchat zien er altijd mega-gelikt uit. Dat schept afstand. Het maakt anderen onzeker. Troost wordt de dooddoener: “If it doesn’t kill you, it makes you stronger”. Was het maar waar.

Lijdenstijd is de tijd van de waarheid. De waarheid, dat leven nooit perfect is. Dat juist wie dat erkent, liefde ontvangt. Liefde van God. Liefde van en aan je medemens. Op die liefde kunt u de kerken aanspreken. Altijd. Ook als het niet zo goed gaat.

Pieter van Winden

Interimpredikant, Protestantse Gemeente te Wassenaar